11 esercizi Linux: soluzioni

1. Chi mostrerà sulle console virtuali si è connessi.

LS > /dev / tty3
Questo invia l'output di ls a tty3
combo con i tasti Ctrl + Alt + F(1 a 6) è possibile passare ad un altro terminale di tornare Senza grafica omg uso Alt + F7

2. apropos time → commando date

date : toont tijd…

date -s hh:mm:ss om de tijd in te stellen

3.

  • /etc/*
    alle bestanden in de map /etc
  • /etc/*.*
    alle bestanden in de map etc waarin een punt voorkomt voorafgegaan en gevolgd ddor een willekeurig aantal tekens
  • /etc/*a.*
    alle bestanden in de map etc waarin een punt voorkomt voorafgegaan door een a voorafgeaan door een willekeurig willekeurig aantal tekens(. ook gevolgd door….)

4.

ls /etc/?[aoi]*

5.

find / | grep -i host

6.

find / -user root -name xf*

7. Vanuit de homedirectory!

mkdir temp
cp /etc/[abc]* ~/temp
mkdir ~/temp/rommel
mv ~/temp/* ~/temp/rommel
mv: cannot move `/home/djtmp/rommel’ to a subdirectory of itself, `/home/jos/temp/rommel/rommel’

rm -r temp

8.


cal 3 2099 → donderdag

9.

vi /etc/profile (OF vi ~/.bashrc )
de volgende lijnen toevoegen :

PS1=”Dit is de computer van \u\n\h> “
alias cls=’clear’
alias dir=’ls’

10.

mkdir ~/links
ln -s ~/* ~/links/

11.

cut -d: -f1 | sort