Installeren LAMPP/WORDPRESS

Wat is LAMP

1.        Soorten installaties:

1.1      installatie via tasksel:

1.2      installatie via synaptic package manager:

1.3      installatie via terminal:

Wat is WordPress

2.        WordPres

2.1      WordPress installeren

2.1.1   Installeren

Aanvullend

3.       Webmin

3.1     Verplaatsen naar /opt

3.2     Installeren webmin      

 

Wat is LAMP

 

Lamp is een softwarebundel die veel gebruikt wordt om dynamische websites op te zetten.

De software is gratis en open source.

Het bestaat uit Linux, Apache, MySQL en PHP, vandaar het acroniem LAMPP.

Daarbij is Linux het besturingssysteem, Apache de webserver, MySQL de database en PHP de scripttaaal.

 

1.  soorten installaties :

Ik gebruik als besturingssysteem Ubuntu 12.04LTS (long term support).

Zou LAMPP kunnen installeren via tasksel of synaptic package manager, toch prefereer ik om een manuele installatie.

Deze verloopt sneller en op deze manier gebruik ik commando’s.

1.1  installatie via tasksel:

Via terminal: sudo apt-get install tasksel

Tasksel is een Ubuntu hulpmiddel dat op uw systeem wordt geïnstalleerd met meerdere gerelateerde pakketten.

 Als ik dit geïnstalleerd heb ga ik vervolgens LAMP installeren, Deze opdracht installeert de benodigde softwarepakketten voor een Apache webserver inclusief PHP en een MySQL database systeem.

via terminal: sudo tasksel install lamp-server

1

2

Met het commando sudo tasksel zie ik welke opties geïnstalleerd zijn, deze hebben een asterisk voor hun naam.

1.2  installatie via synaptic package manager:

Synaptic package manager is een grafische beheerprogramma voor apt, het biedt dezelfde functies als het sudo apt-get commando.

Deze manager zit standaard op Ubuntu.

 

1.3  installatie via terminal

Eerst begin ik met MySQL

Via terminal: sudo apt-get install mysql-server mysql-client

Terminal begint packets te downloaden, enige tijd later word er mij om een passwoord gevraagd.

Via terminal: sudo apt-get install apache2

Apache is geinstalleerd, om te testen open ik de browser met volgende URL : http://localhost

3

 Via terminal: sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

Dit packet levert de PHP5 module voor de webserver Apache 2

Na het installeren van deze 3 zaken moet de server worden herstart door het volgende commando.

Via terminal: sudo /etc/init.d/apache2 restart

Het werkt prettig om mijn website te beheren onder /home/gebruikersnaam, hiervoor moet ik wel het een en ander aanpassen. Apache leest zijn bestanden namelijk uit /var/www.

Dit ga ik aanpassen:

Via terminal: cd /home/gebruikersnaam

Door het commando pwd te gebruiken zie ik in welke directory ik me bevind.

Omdat apache zijn bestanden uitleest vanuit /var/www, ga ik in mijn home directory een map /www aanmaken.

Daarna ga ik permissies van mijn home en gebruiker aanpassen, voornamelijk om de errorcode 403 te vermijden.8Directory aanmaken:

Via terminal: sudo mkdir www (in huidige directory)

Rechten aanpassen:

Via terminal: sudo chmod 755 www (in huidige directory)

                       Sudo chmod 755 /home/gebruikersnaam

                       Sudo chmod 755 /home

 

Dubbel check of permissies juist staan,

Via terminal: stat –c ‘%a’ /home/gebruikersnaam/www

                       stat –c ‘%a’ /home/gebruikersnaam 

                       stat –c ‘%a’ /home/gebruikersnaam   

 4zoals voorgaand vermeld leest apache zijn bestanden uit /var/www, ik heb een map aangemaakt onder mijn home directory.

Daarom dat ik het path moet aanpassen in /etc/apache2/site-enabled/000-default zodat apache zijn bestanden uit mijn home directory gaat halen.5Nadat ik deze verandering heb doorgevoerd moet ik apache herstarten.

Via terminal: sudo /etc/init.d.apache2 restart

Omdat WordPress toch wel veel gebruik maakt van PHP moeten er nog een aantal modules worden geïnstalleerd.

apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-intl php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl

waarna de server terug moet worden herstart.6

 

 

Wat is WordPress

2.   WordPress

 

WordPress is vrije weblog-software, die gebruik maakt van de programmeertaal PHP.

Alle content wordt opgeslagen in een MySQL-database, WordPress is een contentmanagementsystem (CMS) waardoor de gebruiker zonder technische kennis en op relatief eenvoudige wijze een kleine of middelgrote website kan beheren.

 

2.1 WordPress installeren

2.1.1 Installeren

voor het installeren van WordPress zorg ik er eerst voor dat ik in de map /home/gebruikersnaam/www ga staan.

Hierin wordt WordPress geiinstalleerd.

In terminal: sudo wget http://wordpress.org/latest.zip

GNU Wget of gewoon Wget is een computerprogramma dat inhoud van webservers ophaalt.Het ondersteunt downloaden via HTTP, HTTPS en FTP-protocollen.

In terminal: sudo unzip latest.zip

Na dit te hebben uitgevoerd ga ik verbinding maken met mijn MySQL om een database te creëren voor WordPress.

In terminal: mysql –uroot –pPASSWORD -hlocalhost (-u-p-h = user, passwoord, host)

er opent in mijn terminal een MySQL,7 ik ga in mijn MySQL een database creëren door het volgende commando:

create database wordpress; hier zijn de problemen de begonnen, ik kreeg fouten bij het aanmaken van de database.

Om de installatie van wordpress te starten moet ik naar http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php daar wist hij me te zeggen dat er waarschijnlijk geen database aanwezig was.

Het kon zijn dat mijn user geen rechten had of onder een andere naam dan localhost.

Heb me een terminal geopend met het volgende: sudo apt-get install phpmyadmin.

Een browser geopend http://localhost/phpmyadmin en hier in de grafische interface een database aangemaakt, genaamd wordpress.

Terug geprobeerd de installatie te starten maar nog steeds geen succes, bleek uiteindelijk dat ik in mijn /home/mythras/www/wordpress/wp-config-simple.php nog enkele gegevens moest invullen.

 

<?php

/**

 * The base configurations of the WordPress.

 *

 * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,

 * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information

 * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing

 * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.

 *

 * This file is used by the wp-config.php creation script during the

 * installation. You don’t have to use the web site, you can just copy this file

 * to “wp-config.php” and fill in the values.

 *

 * @package WordPress

 */

 

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //

/** The name of the database for WordPress */

define(‘DB_NAME’, ‘database_name_here’);   naam van mijn database (wordpress)

 

/** MySQL database username */

define(‘DB_USER’, ‘username_here’); de gebruikersnaam (root)

 

/** MySQL database password */

define(‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’); het password (lol)

 

/** MySQL hostname */

define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

 

/** Database Charset to use in creating database tables. */

define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8′);

 

/** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */

define(‘DB_COLLATE’, ”);

Met phpmyadmin te installeren was ook mijn 2e probleem ineens van de baan namelijk, apache herstarten.

Bij elke herstart kreeg ik volgende foutmelding:

mythras@ubuntu:~$ sudo /etc/init.d/apache2 restart


Restarting web server apache2  

apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
… waiting apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName

 

hieropvolgend heb ik de httpd.conf aangepast die onder etc/apache2/httpd.conf te vinden is.

Kreeg een lege pagina waar ik de servername localhost heb ingevuld en weer opgeslapen.

Bij deze aanpassing terug browser open http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php

Enkele gegevens zoals sitenaam, gebruikersnaam en passwoord nog in te vullen.

WordPress is klaar om verder ontwikkeld te worden.

Aanvullend

3.   Webmin

Webmin is een webbased tool waarmee je op afstand je computer kunt beheren. Het werkt via de apache webserver en kan vanaf iedereen computer worden aangesproken. Het is ideaal en snel om een handeling uit te voeren op een pc die niet op dezelfde locatie staat. Het is wel aangeraden die via secure http te draaien (https).

Webmin is te downloaden op http://www.webmin.com/ in de vorm van een .tar.gz bestand.

De reden waarom ik dit hierbij steek is niet zo zeer de reden om uit te leggen wat Webmin is maar vooral hoe ik .tar.gz bestanden moet extracten en installeren.

Nadat ik het bestand webmin-1.630.tar.gz heb gedownload staat deze onder de directory /home/mythras/Dowloads.

3.1  Verplaatsen naar /opt

In /usr vindt u veel programmabestanden. Meestal zijn dit veel kleinere programmabestanden zonder echt samenhang daartussen. Op uw computer kunnen ook grotere software-installaties voorkomen. Zoals officesuite of een Oracle database. De directory /opt is typisch de plaats waar u deze programmatuur terug zult vinden.

Daarom dat ik Webmin ga verplaatsen naar /opt door het volgende commando:

In terminal: sudo mv webmin-1.630.tar.gz /opt

Met volgende commando extract ik .tar.gz files:

In terminal: sudo –zxvf webmin-1.630.tar.gzpdownload

3.2  Installeren webmin

Om webmin te installeren:

In terminal: sudo ./setup.sh

verder krijg ik een aantal vragen gesteld om  webmin in te stellen, nu Webmin is geïnstalleerd kan ik deze openen door in mijn browser naar http://ubuntu:10000 of gewoonweg http:// localhost:10000 te gaan.

Via deze weg kan ik vrijwel alle .tar.gz bestanden installeren.9

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *